Luis Prados Ramos
Notario

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Adjuntamos la tarifa vigente del impuesto de transmisiones patrimoniales

 

Transmissions i drets reals sobre immobles urbans: 10%.

Transmissions i drets reals sobre habitatges amb protecció oficial  7%.

Transmissions i drets reals sobre immobles rústics: 10%,.

Transmissions de valors i drets de subscripció de l’article 108 de la Llei 24/1998, del mercat de valors: 10%.

Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una família nombrosa: 5,00%.

Requisits per poder gaudir del tipus reduït:

El subjecte passiu ha de ser membre d’una família nombrosa.

És família nombrosa la que té tres o més fills, o bé la que té dos fills i almenys un d’ells té una disminució o està incapacitat per al treball.

La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, dels membres de la unitat familiar en l’impost sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir de 30.000 euros.

Aquesta quantitat s’ha d’incrementar en 12.000 euros més per cada fill que superi el nombre de fills que la legislació vigent exigeix per tenir la condició de família nombrosa.

Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’un jove: 5,00%.

Requisits per poder gaudir del tipus reduït:

El contribuent ha de tenir 32 anys o menys

La seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la seva darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques no pot excedir els 30.000 euros.

Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una persona amb disminució física, psíquica o sensorial: 5%.

Requisits per poder gaudir del tipus reduït:

El grau de minusvalidesa ha de ser igual o superior al 65%.

La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, dels membres de la unitat familiar als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques no pot excedir els 30.000 euros.

La circumstància de minusvalidesa ha de concórrer en el contribuent o en algun dels membres de la seva unitat familiar.

Cal acreditar la minusvalidesa al·legada i el seu grau mitjançant un certificat de l’ICASS.

També cal acreditar documentalment les rendes de la unitat familiar.

Transmissions i drets reals sobre béns mobles, excepte mitjans de transpor: 4,00%

Mitjans de transport: 5,00%

Concessions administratives: 4,00%

Drets reals de garantia, pensions, fiances, préstecs i obligacions i condicions resolutòries: 1,00%

Arrendaments de finques urbanes o rústiques:  0,30%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.